Modul II: Knjižnične službe i usluge

II.20. Prema otpornijim knjižnicama: spremnost na katastrofe

Sadržaj:
Polaznici će se upoznati s osnovnim konceptima zaštite knjižnica od katastrofa. Protumačit će im se opasnosti za knjižnične zbirke te uvjeti i okolnosti u kojima opasnosti ugrožavaju građu u zbirkama. Objasnit će im se utjecaj okolišnih uvjeta na stanje knjižnične građe. Detaljnije će se upoznati s mjerama preventivne zaštite i metodama oporavka knjižnične građe od katastrofa.
U okviru predavanja sudionici će steći pregled nad sustavom zaštite koji djeluje u slučaju velikih incidentata i katastrofa u Republici Hrvatskoj, u smislu organizacije, sudionika i interoperabilnosti.
Polaznicima će se prije vježbi postaviti uvodna pitanja o iskustvima iz prakse i preprekama na koje nailaze kako bi ih se potaknulo na aktivnu raspravu i dovelo do mogućih rješenja. Temeljem analize odgovora formirat će se manji timovi koji će istražiti elemente otpornosti i rizika u kontekstu svojih organizacija te općenito prevencije i zaštite od nepovoljnih incidenata u kontekstu djelovanja knjižnica.
Također, polaznici će se kroz predavanje i vježbe upoznati s osnovama procjene rizika. Na odabranim primjercima oštećene knjižne građe pokušat će prosuditi vrstu i izvor ugroza kojima je građa bila izložena i predlagati mjere zaštite.

Namjena:
Stjecanje novih znanja osoba zaposlenih u raznim stručnim i potpornim ulogama u knjižnicama u svrhu izgradnje kapaciteta knjižnica za djelovanje u kriznim uvjetima.

Ishodi učenja:
Sudionici će steći osnovna znanja o sljedećem:
– važnosti planiranja zaštite kulturne baštine u slučaju katastrofa i tehničkih incidenata na svim razinama uz osvrt na iskustva drugih zemalja
– konzervatorskoj metodologiji procjene utjecaja okolišnih uvjeta na knjižničnu građu
– kriterijima odabira metoda oporavka knjižnične građe od katastrofa
– važnosti izrade programa teorijske obuke s praktičnim vježbama
– uspostavi i djelovanju šireg sustava (civilne) zaštite u kriznim uvjetima (velikim incidentima i katastrofama) u dijelu koji se odnosi na knjižničnu i kulturnu baštinu
– osnovnim mehanizmima samozaštite (izrada procjene rizika, vježbe, interne procedure koje doprinose otpornosti na katastrofe, unutar i međusektorska suradnja)
– uspostavi specijalnih oblika suradnje (solidarnih mreža) s drugim knjižnicama i sličnim ustanovama
– načinima i prednostima osiguranja interoperabilnosti sa službama koje djeluju u kriznim situacijama (civilna zaštita, vatrogasci, policija i sl.)
– predlaganju rješenja unutar timskog rada i raspravi o mogućim rješenjima.
Odabrana literatura: 1. Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09)
2. Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
3. IFLA, Disaster Risk Response – Libraries and the Sendai Framework, A Briefing: URL: https://www.ifla.org/files/assets/hq/documents/cultural_heritage_brief_on_drr.pdf
4. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)
5. Procjena ugroženosti Republike Hrvatske od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, URL: http://duzs.hr/dokumenti/
6. McIlwaine, John. IFLA-in kratki priručnik za pripravnost i planiranje mjera zaštite u slučaju katastrofa. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012.
7.A Guide to Risk Management of Culture Heritage, ICCROM, 2016., URL: https://www.iccrom.org/wp-content/uploads/Guide-to-Risk-Managment_English.pdf

Kompetencijska matrica:
D.2. , F.1. , G.1., G.6.

Metode poučavanja:
predavanje, vježbe

Mjerenje postignuća:
Polaznici će na konkretnim primjerima utvrditi izvor opasnosti kojoj je građa bila izložena te predložiti primjenu pojedinih metoda zaštite. Predviđene su sugestije i rasprava.

zakazano

Informacije o tečaju

Predavač:
Saša Tkalec, struč. spec. ing. sec./logist.

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
10:00-15:00

Mjesto održavanja:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Vrijednost:
0.5 CEU

Cijena:
250 kn (200 kn + PDV)

Prijavi se na tečaj