Modul XI: Webinari

XI.8. Digitalna pristupačnost u knjižnicama

Upute za prijavu na webinar

Namjena:
Službenicima u knjižnicama zaduženima za administraciju (izradu, vođenje i održavanje sadržaja) mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje (aplikacija).

Ishodi učenja:
Nakon webinara polaznici će usvojiti osnovna znanja o konceptu digitalne pristupačnosti, njenoj važnosti i svrsi, njenim koristima za korisnike i vlasnike mrežnih stranica i aplikacija. Polaznici će poznavati dostupne alate za osiguranje digitalne pristupačnosti, a moći će lakše primijeniti zahtjeve pristupačnosti na mrežne stranice i aplikacije kojima raspolažu u svojim knjižnicama.

Sadržaj:
Primjenom novih tehnologija, mnoge knjižnične usluge dostupne su putem interneta, a digitalne informacije i usluge su na pravi način pristupačne onda kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti. Osobe s vidnim, slušnim, motoričkim ili kognitivnim poteškoćama svakodnevno se susreću s preprekama, ne samo u fizičkom već i u digitalnom svijetu. Neprilagođeni digitalni sadržaji mogu predstavljati prepreku za osobe s invaliditetom, ali i za starije stanovništvo, kao i za svaku osobu koja se nađe u situaciji kao što je loše osvjetljenje, spora internetska veza, privremena ozljeda i slično.

Digitalna pristupačnost predstavlja uključivu praksu u kojoj ne postoje prepreke u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. S ciljem osiguranja za sve građane jednakog, i pod istim uvjetima, pristupa sadržajima i uslugama javnog sektora, Europska unija donijela je Direktivu (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a u Republici Hrvatskoj načela digitalne pristupačnosti ugrađena su u Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Webinar „Digitalna pristupačnost u knjižnicama“ upoznat će polaznike s konceptom digitalne pristupačnosti (ideja i svrha), njenom važnosti za različite kategorije osoba s invaliditetom i praktičnim rješenjima za njeno ostvarivanje. Prikazat će se zakonski okvir, objasniti kriteriji pristupačnosti, standardi i praktična rješenje za prilagodbu mrežnih stranica i aplikacija.

Kompetencijska matrica: C.1., D.3., E.3., F.1., G.2., G.6.

Odabrana literatura:

  1. Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. // Službeni list Europske unije L 327/1
    URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
  1. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. // Narodne novine, 36(2001), 135(2006). URL: http://digarhiv.gov.hr/arhiva/263/192306/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_02_17_358.html
  1. Europska norma EN 301 549 V2.1.2 URL:https://rdd.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Europska%20norma%20ETSI%20EN%20301%20549%20-%20V2.1.2.pdf
  1. Smjernice za osiguravanje digitalne pristupačnosti. Zagreb : Carnet, 2019. URL:https://rdd.gov.hr/UserDocsImages//SDURDD-dokumenti//Smjernice-digitalne-pristupac%CC%8Cnosti-ver.-1.1.pdf
  1. Metodologija za razvoj pristupačnog web sjedišta. Zagreb : HAKOM, 2019. URL: https://rdd.gov.hr/UserDocsImages//SDURDD-dokumenti//HAKOM%20A5%20Metodologija_FINAL_WEB.pdf

 

zakazano

Informacije o tečaju

Predavač:
dr. sc. Tamara Horvat Klemen, viša savjetnica specijalistica u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
10:00-11:30

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.15 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na webinar