Zaštita osobnih podataka u knjižnicama

I.8. Zaštita osobnih podataka u knjižnicama

Radionica daje uvid u važeće zakonske propise vezane uz zaštitu osobnih podataka. Njezin je cilj upoznati knjižničare s osnovama rada s osobnim podacima knjižničnih korisnika i osobnim podacima autora. Polaznici će dobiti pregled zakonskih okvira u Hrvatskoj i Europi s posebnim naglaskom na Uredbu o zaštiti podataka, koja se počinje primjenjivati u svibnju 2018. u svim članicama Europske unije.

Sadržaj: Uporaba knjižničnog softvera, digitalizacija građe, porast korištenja internetom kao izvorom za istraživanje u akademskoj zajednici otvaraju nove mogućnosti za zloporabu osobnih podataka i povredu privatnosti knjižničnih korisnika, autora i drugih osoba čiji se podaci prikupljaju u istraživačke svrhe. Povećane mogućnosti da se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i prenose u različite svrhe u digitalnom okruženju otvara niz pitanja o granici između privatnog i javnog prostora. Digitalno okruženje i novi zakonski propisi o zaštiti podataka stavljaju naglasak na mogućnosti uporabe prikupljenih podataka više nego na dosadašnju kontrolu i pravo pristupa podacima.
Cilj radionice upoznati je knjižničare s osnovama rada s osobnim podacima knjižničnih korisnika i osobnim podacima autora. Polaznici će se upoznati s definicijama iz područja zaštite osobnih podataka, načelima prikupljanja i obrade osobnih podataka, posebnim kategorijama osobnih podataka, kao i mogućnostima programske podrške. Polaznici će dobiti pregled zakonskih okvira u Hrvatskoj i Europi s posebnim naglaskom na Uredbu o zaštiti podataka, koja se počinje primjenjivati u svibnju 2018. u svim članicama Europske unije. Govorit će se o utjecaju novih propisa na knjižnice, ali i općenito o prikupljanju i obradi osobnih podataka u digitalnom okruženju.
U praktičnom dijelu radionice komentirat će se primjeri iz prakse europskih knjižnica s rješenjima vezanim uz poboljšanje zaštite osobnih podataka i privatnosti korisnika knjižnica u skladu s važećim zakonskim propisima.
Namjena: Knjižničarima iz svih vrsta knjižnica koji u svom radu prikupljaju i obrađuju osobne podatke knjižničnih korisnika i autora.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja polaznici će steći znanja o temeljnim pojmovima i načelima zaštite osobnih podataka te pravilima primjenjivim na knjižnično poslovanje iz nacionalnog i europskog zakonodavstva i prakse zaštite osobnih podataka.
Odabrana literatura:
1. Rydén, Jerker. Memo / case study – data protection reform. EGIL 2016-11/006.
Dostupno na: http://www.eblida.org/Experts%20Groups%20papers/EGIL-papers/EGIL_Data_Protection_Regulation_Memo_CaseStudy_2016.pdf
2. Horvat, A.; Živković, D. Između javnosti i privatnosti : knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.
3. Etički kodeks za knjižničare i druge informacijske djelatnike, 2012. Dostupno na: https://www.ifla.org/files/assets/faife/codesofethics/croatiancodeofethicsfull.pdf
4. UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HR
5. Sturges, P. et al. User privacy in the digital library environment: an investigation of policies and preparedness // Library Management, Vol. 24, 1-2(2003), str. 44-50.
6. White, B. Briefing: Impact of the General Data Protection Regulation 2018. Dostupno na: https://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/briefing_general_data_protection_regulation_2018.pdf
7. Ioannis Iglezakis. Personal Dana Protection in Digital Libraries // E-publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues. Hershey : Information Science Reference, 2011. str. 413-429.

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU

 

    • u pripremi
    • besplatno

 

Predavačica:

Anita Katulić, dipl. knjižničarka

Kompetencijska matrica: E.3.1.E.3.2.;G.2.G.3.
Metode poučavanja: predavanje i radionica
Mjerenje postignuća: Polaznici će primjere iz prakse europskih knjižnica povezivati s relevantnim zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka u knjižničnom poslovanju.