Programi studentske prakse

 

  • Program digitalizacije

Sadržaj: Program digitalizacije knjižnične građe namijenjen je stjecanju teorijskih znanja i praktičnih vještina iz područja digitalizacije knjižnične građe. Program uvodi u teorijske osnove procesa  stvaranja digitalnih riznica za baštinske ustanove te pruža praktični rad u postupcima digitalizacije knjižnične građe. Polaznici usvajaju praktične vještine upravljanja programom za skeniranje knjižnične građe te obradu i opis digitalnih preslika.
Trajanje programa: najmanje 20 sati
Voditeljica programa: Karolina Holub, knjižničarska savjetnica
Suradnica: Sanja Lapiš, mag. informatologije
Ishodi učenja: Studenti će moći upravljati postavkama i funkcijama programa za skeniranje, izrađivati digitalne preslike te upravljati digitalnim preslikama.

 

  • Zbirke građe posebne vrste

Sadržaj: Program rada u zbirkama građe posebne vrste Grafičkoj zbirci, Zbirci muzikalija i audiomaterijala te Zbirci zemljovida i atlasa namijenjen je stjecanju teorijskih znanja i praktičnih vještina iz područja identifikacije, obrade te načina pohrane i korištenja knjižnične građe posebne vrste (grafika, razglednica, kartografske građe, nota, zvučnih zapisa i sl.). Rad u zbirkama građe posebne vrste omogućuje studentima stjecanje praktičnih vještina i znanja u svim vrstama knjižničnog poslovanja vezanog uz neknjižnu građu.
Trajanje programa: najmanje 8 sati u okviru pojedine Zbirke
Voditeljice programa: mr. sc. Tamara Ilić-Olujić, viša knjižničarka i kustosica, dr. sc. Tatjana Mihalić, knjižničarska savjetnica, dr. sc. Mira Miletić-Drder, knjižničarska savjetnica
Ishodi učenja: Studenti će steći uvid u praktične poslove inventarizacije i pohrane građe u spremištu, uređivanja i kontrole smještaja građe te popisivanja ostavština.

 

  • Službe i usluge za korisnike: tradicionalne i elektroničke

 Sadržaj: Program je oblikovan radi stjecanja uvida u referentne izvore in situ i praktičnih vještina u radu s korisnicima, kao i trendova u pružanju usluga. Polaznici stječu saznanja o zakonskoj regulativi koja se odnosi na  pružanje  knjižničnih informacijskih usluga u općeznanstvenoj knjižnici te o smjernicama razvoja kvalitete knjižničnih usluga. Uvode se u radne procese međuknjižnične posudbe. Polaznici na središnjem informacijskom pultu usvajaju vještine rada s korisnicima, posebno vođenja informacijskog intervjua te uvježbavaju strategije pretraživanja knjižničnih kataloga i ostalih dostupnih izvora, sudjeluju u odgovaranju na pitanja postavljena putem web-aplikacije, sudjeluju u procesu narudžbe izvora za potrebe međuknjižnične posudbe putem sučelja pojedinih aplikacija i upoznaju se s poslovima međuknjižnične posudbe. Studenti će se također upoznati s bibliometrijskom i scijentometrijskom analizom u području knjižničarstva.
Trajanje programa: najmanje 20 sati
Voditelji programa: Dorja Mučnjak, knjižničarska savjetnica, mr. sc. Ivo Tokić, viši knjižničar
Suradnica: mr. sc. Sonja Martinović, viša knjižničarka
Ishodi učenja: Studenti će upoznati  temeljne tiskane referentne izvore, steći uvid u poslove središnjeg informacijskog pulta, naučiti izravne tehnike rada s korisnicima i neizravne usluge, steći uvid u poslove međuknjižnične posudbe, kao i poslove pripreme te izrade bibliometrijskih i scijentometrijskih analiza.

 

  • Deskriptivna i sadržajna obrada

Sadržaj: Program je namijenjen stjecanju teorijskih znanja o deskriptivnoj i sadržajnoj obradi omeđene, neomeđene građe i sitnog tiska te usvajanju praktičnih vještina izrade bibliografskog zapisa u formatu MARC 21. Na jednostavnijim primjerima publikacija savladava se obrada prema važećim uputama i pravilnicima te se daje uvid u odnos između podataka bibliografskog i normativnog zapisa. Studenti će se upoznati s osnovnim načelima sadržajne analize te specifičnostima različitih vrsta građe u procesu obrade.
Trajanje programa: 40 sati
Voditelj programa: Tanja Buzina, knjižničarska savjetnica
Ishodi učenja: Studenti će savladati osnove formata MARC 21 te će se upoznati s teorijskim načelima i praktičnim procesima normativne kontrole i izrade deskriptivnog opisa.

 

  • Zaštita i restauracija knjižnične građe

Sadržaj: Program je namijenjen stjecanju teorijskih znanja o metodama i načinima zaštite i pohrane knjižnične građe NSK te praktičnim vještinama kao što su utvrđivanje vrsta oštećenja, vođenje dokumentacije konzervatorsko-restauratorskih radova, izvođenje kemijskih analiza, metode ručnog konzerviranja i restauriranja, mehaničkog (suhog) čišćenja korica i listova, dezinfekcija alkoholnom otopinom, pripreme ljepila, postupci neutralizacije i ojačavanja listova, postupci jednostavnijih popravaka, priprema za uvez i laminaciju.
Program za studente bibliotekarstva obuhvaća uvid u uzroke i vrste oštećenja, upoznavanje s postupcima preventivne zaštite u knjižnicama te jednostavnijim postupcima kurativne zaštite. Studenti će sudjelovati u praktičnom radu uklanjajući manja oštećenja te će se upoznati sa zaštitnim opremanjem građe (ovitci, kutije, mape, košuljice itd.). Također će se upoznati s procesom pohrane građe u zatvorenom spremištu, kao i s procesom prijenosa sadržaja različitih vrsta građe na druge medije (mikrofilmiranje, digitalizacija).
Sudjelovanjem u procesu Opremanje i uvez građe studenti će biti upoznati s radnim postupcima koji se provode u knjigovežnici NSK, osnovnim knjigoveškim alatima i radnim materijalima te njihovom namjenom, vrstama uveza i materijalima od kojih su izrađeni, bit će u mogućnosti prepoznati oštećenja nastala na uvezu i procijeniti potrebu za provođenjem konzervatorsko-restauratorskih postupaka, procijeniti okvirno vremensko razdoblje nastanka uveza na temelju vanjskog izgleda knjige, argumentirati potrebu za izradom zaštitne ambalaže, imenovati i prepoznati tipove zaštitne ambalaže koja se izrađuje u NSK, klasificirati zaštitnu ambalažu prema zbirci za koju je izrađena, izvesti jednostavan tip uveza te izraditi jednostavnu zaštitnu mapu.

Trajanje programa: najmanje 30 sati
Voditelji programa: Lucija Ašler, viša konzervatorica restauratorica
Gabriela Aleksić, dipl. ing. (proces Opremanje i uvez građe)
Silvio Lebinac, viši knjižničar

 

  • CSSU i Zbirka za knjižničarstvo

Sadržaj: Program je namijenjen stjecanju teorijskih znanja i praktičnih vještina vezanih uz specifičnosti zbirki u otvorenom pristupu, što uključuje model posudbe u otvorenom pristupu, rad s korisnicima, pružanje informacija, tematska pretraživanja i sl. Polaznici će se upoznati s procesom obrade knjižnične građe u Zbirci za knjižničarstvo te rasporedom građe na policama u otvorenom pristupu.
Također će steći saznanja o radu Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara te se uputiti u radni proces organizacije tečaja. Sudjelovat će u ažuriranju mrežnih stranica temeljenih na CMS sustavu WordPress, pripremi edukacijskih materijala, statističkoj obradi podataka prikupljenih evaluacijskim listićima o uspješnosti tečajeva i drugim organizacijskim poslovima vezanim uz rad Centra. Uz to postoji mogućnost sudjelovanja na tečajevima CSSU-a.
Trajanje programa: 20 sati
Voditelj programa: Antonija Filipeti, viša knjižničarka
Ishodi učenja: Studenti će steći uvid u rad zbirke u otvorenom pristupu te radni proces vezan uz dodjeljivanje signatura i smještanje građe na police. Radit će na ažuriranju podataka na mrežnom portalu Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara temeljenog na CMS sustavu WordPress te steći iskustvo u prikupljanju i organizaciji podataka.